૦ આપણા સમાજનાં તારલાઓ


વૈષ્ણવ સાધુ સમાજ ના  તારલાઓ  કે જેમની પાસે કોઈ કલા કે કારીગરી હોય તે પોતની માહીતી મોકલશે તો પ્રસિદ્ધ કરીશુ. પોતનો ફોટો, માહિતી અને લેટરહેડ પર સંમતી પત્ર મોકલવો જરુરી છે.


Advertisements