સરપદડીયા


શ્રી ગુરુ રામાનંદ સ્વામી ની પરંપરામાં અનંતાનંદજી ના શિષ્ય ક્રુષ્ણદાસજી પયહારી ગલતા ગાદી જયપુરમાં થયા. તેમનાં મુખ્ય ૨૪ શિષ્યો માં નારાયણદાસજી આધ્યાત્મિક થયા. નારાયણદાસજી મહાન સંત હતા. તેમની શિષ્ય પરંપરા નારાયણદાસ આધ્યાત્મિક દ્વારા થી ઓલખાય છે.તેમના શિષ્ય દયાળદાસજી–>તેમના શિષ્ય લક્ષમીદાસજી—>તેમના શિષ્ય શ્રી હરિદાસજી હતા. આ સંત શ્રી હરિદાસજી એ સરપદડ ગામે ગાદી સ્થાપી. તેમની પરંપરા ના સંતો ત્યારથી સરપદડીયા શાખા થી ઓળખાય છે. તેઓ આધ્યાત્મિક નારણદાસજી દ્વારાના છે. અને રામાવત વૈષ્ણવ છે.

Advertisements